RSS

Mt. 2:1-10 címkéhez tartozó bejegyzések

KARÁCSONYI KÁNON

Ős Kelet mágusa,
csillagok látnoka
indul a fény után;
hallgat az éj.
Lép, lép, nem remeg,
útján bármi veszély.
Ott a Király,
őreá vár;
vonja és hívja a cél.

Betlehem pásztora
szendereg, hallgat a
csöndes éj lágy ölén;
nyugszik a nyáj.
Angyal hangja szól
Égi glória száll.
Jöjj, siess már,
jászolán vár
Jézus, a drága Király!

Halk szavú Mária
dúdol, és szent fia
Szendereg édesen,
Őrzi az Úr.
Ő a messiás.
Bűnök lánca lehull.
Áldd a Királyt,
mert a világ
általa megszabadul!

Gerzsenyi Sándor

Reklámok
 
Hozzászólás

Szerző: be március 17, 2010 hüvelyk 40_Máté, 42_Lukács, Gerzsenyi Sándor, Karácsony

 

Címkék: , ,

BEZÁRT AJTÓK

…minden ajtót bezártak már:
éj van, alszik Betlehem,
szállás nélkül csak két ember
megy fáradtan, csendesen,
megy fáradtan, csendesen…

Egy útszéli istállóban
pislákol a mécsvilág…
– nem oltotta el a gazda?
Az apró fény messze lát,
hívogatóan föl-föllobban,
mintha szólna: – jöjjetek!
Van friss széna, korsóban víz,
tegyétek le terhetek!
Kívül a fák összesúgnak:
– Ott benn történt valami!
Amiről az egész világ
fog majd egyszer hallani!

A jászolban gyermek fekszik!
Édesanyja ráhajol,
…nyár illat árad feléje
a szénaszálak alól…
Szelíd tehén párás szája
leheli rá melegét…
A korsó víz friss forrásból
hozta a csorgás neszét…

Bezárt szívek, bezárt ajtók,
fösvény álmú emberek:
ott a boldog istállóban
Isten Fia szendereg!

Messze kint a nyájak mellett
hírt kaptak a pásztorok:
ének csendült a magasból,
zengte száz angyal-torok…

Napkeletről jó ideje
indult egy kis karaván,
a csillag jelét követve
ide is értek talán…

A csillag megállt az égen!
Kialudt a mécsvilág,
hivatását betöltötte,
mert más Fény jött most a földre:

Isten küldte szent Fiát!
Isten küldte szent Fiát!

Lukátsi Vilma

 
Hozzászólás

Szerző: be március 17, 2010 hüvelyk 40_Máté, Karácsony, Lukátsi Vilma

 

Címkék: ,

CSILLAGTITOK

Királyi lelkek vannak még a földön.
Királyi lelkek: mert vágyódni tudnak,
És várva várni, hogy a csillag feljön,

És hinni hittel: bús nyomorúságból,
halálból, bűnből lesz szabadulás még.
Sötétlő égen egyszer felvilágol,

fel, új irányt mutatva lábainknak!…
Királyi lelkek vannak még a földön,
de kél-e nékik betlehemi csillag?

Kicsi jászol örök csodát melenget.
Támad-e csillag vonni és vezetni
sok vágyban égő, bús királyi lelket?

Valaha régen, szentséges nagy éjen
az a csillag talán egy sötét szív volt…
Megfürdött boldog, betlehemi fényben,

áttüzesedett… lángkévék sugára
tört ki belőle… s fölívelt az égre
világot vetni keresők útjára!…

Szeretnék én is Betlehembe menni:
találni, venni, égni, felragyogni!
Sötétlő égen olyan csillag lenni!

Érintésére híradó sugárnak
hogy elindulnának! Hányan, mindenünnen…
Hiszen sokan csak a csillagra várnak.

Túrmezei Erzsébet

 
Hozzászólás

Szerző: be március 17, 2010 hüvelyk 40_Máté, Karácsony, Túrmezei Erzsébet

 

Címkék: , ,

A GYERMEK ÉS A KIRÁLY

(szavalókórus karácsonyra)

Kar:
Jeruzsálem városát
Szokatlan hír járja át.
Bölcsek jöttek Napkeletről,
Keresik az új Királyt.
Heródesék udvarában
Háborgás és kapkodás van.
Jöjjenek a vándorok,
S mondják el, hogy mi dolog,
Ami őket izgatja,
Messze földre fárasztja.

Bölcsek:
Urunk, Király, itt vagyunk!
Tisztelettel hódolunk.
Napkeleti hegyek mögül
Hozott ide az utunk.
Fényes csillag feltűnése,
Ünnepélyes tündöklése
Jelezte, hogy ez országban
Megszületett, új Király van…
S mi – indultunk hamarsággal,
Nem törődve fáradsággal,
Forró nappal, hűvös éjjel
Mi csak jöttünk szenvedéllyel.
A nagy csillagot követtük,
Az új Királyt keressük.
Mondjátok meg, merre van?
Hadd köszöntsük boldogan!

Heródes:
Bár a kérdés izgató,
Válaszom nem bíztató.
Új Királyról nem tudok.
Ámde mégis… várjatok!
Nézzük népem véneit,
Hátha tudnak valamit!?
Addig ott kinn várjatok,
Tovább ne induljatok!

Kar:
Jeruzsálem városát
Sürgős parancs járja át.
A főpapok mind jöjjenek!
Írástudók, főemberek,
Keressék és kutassák,
A királlyal tudassák,
Hogy a Gyermek hol lehet,
Ki a vándor bölcseket
Oly messziről elhozta,
Izráelbe vonzotta.

Írástudók:
Összegyűltünk, Uram király,
És köszöntünk téged.
Rendelkezzél szolgáiddal,
Add elénk kérésedet.

Heródes:
Nem jó kedvvel hívattalak,
De ha így kell lennie,
Mondjátok meg: a Krisztusnak
Hol kell megszületnie?
Nem Ő lesz-e az a gyermek,
Kit a bölcsek emlegetnek?

Írástudók:
Nem gondoljuk, Uram, király,
Hogy a Krisztus már itt lenne.
Szent városban, szent nép között
Annak nagyobb híre lenne.
Idegenek tudnak róla?
Mielőttünk titok volna?
Ámde szóljon az Írás!
Rég megírta Mikeás:
A Krisztus, ha megjelen,
Szülőföldje: Betlehem.

Heródes:
Ti mindnyájan elmehettek,
És a bölcsek bejöhetnek.

Bölcsek:
Jó urunk, míg szódra várunk,
Remeg szívünk, indul lábunk,
Mert a fényes égi lámpa
Tovább indul Dél irányba.

Heródes:
Menjetek a csillag nyomán!
Elérkeztek Betlehembe.
Ott a Királyt meglátjátok,
Ha valóban igaz lenne.
Csak vigyázat! Be ne csapjon
Nagyot mondók könnyű szája.
Megvizsgálni ki legyen hát
Izráelnek hű királya.

Bölcsek:
Aki minket jóságosan
Hozott hegyen-völgyön átal,
Hisszük: pontos találkozást
Készít majd az új királlyal.

Heródes:
Csak menjetek, barátaim.
Mindent jól megfigyeljetek!
Visszafelé megpihenni,
Hírt mondani bejöjjetek!
Szeretnék majd én magam is
Tisztességet tenni nála.
Nem megyek majd üres kézzel,
Izráelnek új Királya!

Kar:
És a bölcsek tovább mennek.
Betlehemig meg sem állnak.
Megtalálják a jászolban
S hódolnak az új Királynak.
Kincseiket mind kitárják;
Van ott arany, tömjén, mirha.
Mária – csak nézi őket
S örömkönnyét ontja, sírja.
Megtalálták, kit kerestek,
Magasztalják nagy örömmel.
Fekhelye csak jászol-bölcső,
De Ő – teljes kegyelemmel.
Mikor aztán csendre térve
Szemükre száll édes álom,
Mennyei fény villanása
Ragyog át az esti tájon.
Szózat hangzik: Heródeshez
Ne menjetek újra vissza!
Gyilkos szíve szándákától
Ti szívetek legyen tiszta. –
Hódolatuk végeztével
El is mennek más irányba.
Hiába vársz, hazug király
Jeruzsálem városába’!

Heródes:
Ideges vagyok! Ölni akarok!
Becsaptak engem! Bosszant e dolog!
Nem jöttek felém, más úton mentek.
De én e rongyos kis Betlehemnek
Népét, ha kell, egy szálig kiirtom!
Azt a gyermeket el nem szalasztom!
Vitézeim! Fegyvert fogni!
Betlehemet megrohanni!
Minden fiúgyermeket
Kétévesnél kisebbet –
Azonnal megöljetek!
Egyet se kíméljetek!

Kar:
Folyik a vér Betlehemben.
Fájdalom dúl a szívekben.
Nincs kegyelem, nincs kivétel…
Folyik a vér nappal, éjjel.
De a gyermek, kit keresnek,
Környékén sincs Betlehemnek.
Elindultak angyalszóra
Egyiptomba, és azóta
Odaértek, ott maradnak,
Amíg új parancsot kapnak.
Heródesék öldökölnek,
Sok életet meggyötörnek.
Ámde Jézus tovább megyen,
Hogy e földön sok jót tegyen,
S megváltói erejét
A kereszten ossza szét.
Találkozni fog majd egyszer
Érte meghalt gyermekekkel
S azokkal, kik Néki éltek,
Könnyet és vért nem kíméltek
Őérette odaadni,
Hűségüket megmutatni.

Mindnyájan:
Nagy királyok koronája
Szemétté lesz nemsokára.
De a Krisztus dicsősége
Állandó lesz. Nem lesz vége.

Győr József

 
Hozzászólás

Szerző: be március 17, 2010 hüvelyk 40_Máté, Győri József, JELENETEK, Karácsony

 

Címkék: ,

MEGTALÁLTAD TE IS?

A karácsony: Inkarnáció,
megtestesült a Szeretet,
s rátaláltak pásztorok, bölcsek,
Jézust kereső emberek.

Számodra is ez a karácsony?
Kerested te is – mint azok –
Betlehemet, a jászolbölcsőt,
a csodálatos csillagot?

Neked sem volt mindaddig nyugtod,
míg meg nem tudtad, hol leled, –
s ha megtaláltad, Neki adtad
legdrágább kincsed: a szíved?

Hézser Zoltán

 
Hozzászólás

Szerző: be július 3, 2009 hüvelyk 40_Máté, Hézser Zoltán, Karácsony

 

Címkék: ,

 
%d blogger ezt kedveli: